Privacyverklaring

Privacy en cookies

Op deze website staan gegevens van organisaties en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe de leverancier van deze website de gegevens verzamelt, met welk doel en hoe ze worden opgeslagen.

De websiteleverancier verzamelt de gegevens op de volgende manieren:

1. De gemeente verstrekt de gegevens aan de websiteleverancier of u verstrekt zelf de gegevens

Om welke gegevens gaat het?

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Het verzamelen en vermelden van deze gegevens op deze website is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die de websiteleverancier met de opdrachtgever heeft gesloten. De mensen die de website bezoeken, moeten de hulpverlenende instantie kunnen benaderen.

Naast deze gegevens, die voor iedereen zichtbaar zijn op deze website, verzamelt de websiteleverancier ook e-mailadressen van de op deze website vermelde organisaties. Naar deze e-mailadressen stuurt 2 per jaar een e-mail met het verzoek de gegevens van de organisatie te controleren.

Hoe slaat de websiteleverancier deze gegevens op?

Deze gegevens worden opgeslagen in een contentmanagementsysteem. Deze gegevens blijven bewaard zolang de opdrachtgever ons vraagt deze website te onderhouden. Als de opdrachtgever de samenwerking met ons opzegt, blijven de gegevens nog 5 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

2. U verstrekt zelf de gegevens aan de websiteleverancier omdat u aanvullingen aan of verbeteringen op deze website aan de websiteleverancier doorgeeft met het reactieformulier.

Op diverse pagina’s van deze website ziet u aan de rechterkant van het scherm staan: ‘Heeft u aanvullingen of verbeteringen? Laat het ons weten’. Als u klikt op het woord ‘weten’ verschijnt er een formulier waarin u uw opmerkingen kunt invullen, en uw e-mailadres. Het invullen van het e-mailadres is niet verplicht. De websiteleverancier gebruikt het e-mailadres alleen om u te laten weten wat er met uw opmerking is gedaan, en u eventueel om aanvullende informatie te vragen.

Hoe slaat de websiteleverancier deze gegevens op?

Uw e-mailadres en uw opmerkingen komen terecht in ons klantenservicemanagementsysteem.

Aanvullende informatie

Aanvullend op de gegevens zoals genoemd bij punt 1 en 2 kan de websiteleverancier aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van deze website. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
  • Gebruiksgegevens waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
  • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
  • Informatie van externe bronnen. De websiteleverancier kan informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media-site als u verbinding maakt met de diensten van de websiteleverancier via die social media-site.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de websiteleverancier verwerkt

De websiteleverancier heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De websiteleverancier kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De websiteleverancier raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de websiteleverancier zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de websiteleverancier op via het reactieformulier op de contactpagina, dan verwijdert de websiteleverancier deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De websiteleverancier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de websiteleverancier) tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens

De websiteleverancier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De websiteleverancier deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de websiteleverancier, sluit de websiteleverancier een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De websiteleverancier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de websiteleverancier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de websiteleverancier van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen met het reactieformulier op de contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt de websiteleverancier u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De websiteleverancier reageert binnen vier weken op uw verzoek. De websiteleverancier wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

De websiteleverancier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het reactieformulier op de contactpagina.

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor deze website worden technische cookies, functionele cookies en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die door de website worden geplaatst zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de websiteleverancier hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties